Thuế giá trị gia tăng (VAT) trong giao dịch bất động sản

thuế chuyển nhượng bất động sản

Thuế giá trị gia tăng (VAT) trong giao dịch bất động sản là điều mà mọi người khi thực hiện giao dịch rất cần phải chú ý. Đối với mỗi giao dịch bất động sản khác nhau, thuế giá trị gia tăng sẽ được tính tùy thuộc theo giá trị của bất động sản đó.

Quy định mới về thuế giá trị gia tăng (VAT) trong giao dịch bất động sản

Đã có rất nhiều thay đổi trong quy định mới về việc tính thuế giá trị gia tăng (VAT) trong chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư để hướng dẫn sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng trong Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

Trong Nghị định 219/2013/NĐ-CP, việc tính thuế giá trị gia tăng trong chuyển nhượng bất động sản đã được thay đổi một cách rất cụ thể như sau:

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng sẽ được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ.

Từ ngày 12/09/2022, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng trong trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật trong việc thu tiền sử dụng đất đai và tiền giải phóng mặt bằng (nếu có).

Đối với trường hợp đất được đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất sẽ được trừ để tính thuế giá trị gia tăng chính là giá đất được trúng đấu giá.

Nếu thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà dùng để bán, giá đất được trừ để tính thuế chính là tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước cùng với tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong cả hai trường hợp là được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng và thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng là số tiền đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Số tiền đó được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật về việc thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thuê mặt nước.

Trong trường hợp tại thời điểm nhận chuyển nhượng vẫn chưa xác định được giá đất thì giá đất được tính để trừ thuế sẽ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định ngay tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng.

Cần nắm rõ những quy định về thuế giá trị gia tăng

Đối với việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc bất động sản của các cơ sở kinh doanh thì giá đất được tính để trừ thuế sẽ là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng và cơ sở kinh doanh sẽ được kê khai, khấu trừ thuế ở đầu vào của cơ sở hạ tầng (nếu có).

Quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT) trong giao dịch bất động sản còn thể hiện trong trường hợp sơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng bất động sản của tổ chức, cá nhân đã xác định giá đất bao gồm cả giá trị của cơ sở hạ tầng theo quy định tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi vào ngày 12/02/2015) thì giá đất được tính để trừ thuế sẽ là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng nhưng không bao gồm giá trị của cơ sở hạ tầng.

Trong quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT) trong giao dịch bất động sản cũng có nhắc đến trường hợp không thể tách giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định theo đúng pháp luật tại thời điểm chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng.

Riêng đối với trường hợp cơ sở kinh doanh bát động sản xây dựng – chuyển giao (BT) được thanh toán bằng giá trị của quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế là giá được niêm yết tại thời điểm ký hợp đồng BT theo quy định của pháp luật.

Ngoại lệ, nếu trong trường hợp tại thời điểm ký hợp đồng BT chưa xác định được giá thì giá đất được trừ để tính thuế sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định để thanh toán công trình.

Kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê, giá đất được trừ để tính thuế là số tiền thu được theo tiến độ thực hiện sự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng trừ giá đất được trừ tương ứng với tỷ lệ phần trăm số tiền thu được trên tổng giá trị của cả hợp đồng.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Có nhiều quy định mới trong chuyển nhượng bất động sản

Có thể thấy đây là những quy định mới, được bổ sung, thay thế cho những quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT) trong giao dịch bất động sản. Để việc chuyển nhượng được diễn ra dễ dàng, thuận tiện hơn, mọi người cần nắm rõ những thông tin, quy định của Nhà nước về thuế giá trị gia tăng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like