Kim Khánh

Đà Nẵng: Quy định mới về diện tích đất ở tối thiểu để tách thửa

  UBND TP Đà Nẳng vừa ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố.     Theo đó, ở các phường thuộc quận Hải...